मुखपृष्ट |  आमच्याविषयी | स्फुर्तीस्थान |  कार्यक्रम |  उपक्रमसभासद देणगी चॆत्रावली मंडळसाहित्य |  छायाचित्र |  संपर्क
 
स्फुर्तीस्थान
दैवते
महान व्यक्ती
मुलुंडचे गुणवंत
 
 
 
दैवते
प्रत्येक घराण्यात एक कुलदैवत असते. कुलदैवत ह्याचाच अर्थ एक कुलस्वामी व एक कुलस्वामिनी हा होय. समाजातला प्रत्येक घटक आपापल्या देवदेवतेला श्रध्देने पूजत असतो. प्रत्येक गावात एक तरी ग्रामदेवता असते. हिन्दुस्थानात विखुरलेला कायस्थ समाजसुध्दा जेथे जेथे वास करतो त्या त्या ठिकाणच्या देवाची पूजा करतो. कोण त्याला कुलदैवत म्हणतो तर कोण कुलस्वामिनी संबोधतो आणि म्हणूनच ठरावीक आडनावाप्रमाणे त्या त्या देवतांची विभागणी झाल्याचे आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येईल. महाराष्ट्रात अथवा बाहेर अशीच काही दैवते आपल्याला आढळून येतील.
आई एकवीरा
 

कार्ला गड, पुणे मुंबई प्रवासातील मळवली स्टेशन जवळ. अनेक समाजाची ही देवता. कायस्थ समाजाची कुलस्वामिनी.

आई तुझी लोणावल्याची वाट।
आई तुझे मलवली ठेसन।
आई तुझा गुल्लालू डोंगर।

कालीकाई

कडापे, माणगांव जवळ निजामपूर मार्गे. कुळकर्णी, रणदिवे, कारखानीस, पालकर, देशमुख, गरुडे ह्या आडनावाची ही कुलस्वामिनी.

ही अगाध महिमा लीला । नवस दाविला । माऊली तुला।
जय जय देवी जय बोला।।

विंझाई
 
ताम्हिणी गांव, मुळशी तालुका, पुणे जिल्हा. मंदीराभोवतालचा परिसर ताम्हणाच्या आकाराचा असल्याने या गावास ताम्हिणी हे नाव पडले. प्रधान, देशमुख, विळेकर, देशपांडे, सबनीस, ताम्हणे आदी कुटुंबियांची ही कुलस्वामिनी.
जननी
 

मुंबई महाड मार्गावर कोलाड वरसगांवावरुन 4 मैलावर तिसे गावात जननीचा डोंगर. दिघे, देशपांडे यांची देवता.

महालक्ष्मी
 

डहाणू येथील देवी. गडकरी, वाकसकर, घोसाळकर यांची देवी.
करवीराची महालक्ष्मी तू डहाणू प्रगट झाली।

 
वाघजाई
 
 

लोणावळ्याजवळील खंडाळा घाटात राजमाची पॉईंटजवळ, डोंगरे, कर्णिक, खोपकर, कोर्डे या कायस्थ बांधवांची देवी.
खंडाळा घाटात राजमाचीवर आहे तुझा ग वास।

बापुजीबुवा
 

सावरसई - पेण तालुका, दोंदे, वढावकर, मोकाशी, गुप्ते यांचे कुलस्वामी. कडापे गावात कालीकाईजवळसुध्दा ह्यांचे स्थान आहे.
हे गाव कडापा असे तुझे बस्तान। हे रान काटेरी करवंदीचे ठाण। त्या डोंगरामधूनी मिळे तुला बहुमान।।

खंडोबा
 

जेजुरी गाव, पुणे फलटण मार्गावर मुळ शंकराचा अवतार.
जेजुरीच्या खंडेराया जागराला या! या!

बहिरी
 

पुणे सासवड दरम्यान मल्हारगड आहे तेथून 4 कि.मी. सोनेरी गावात खंडोबाचे रुप. बहिरवनाथ किंवा बहिरीबुवा या नावानेही संबोधतात.
मल्हारगडच्या बहिरीबुवा  जागराला या! या!

महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठे
   

करवीरात कर ठेवूनी वसली ग लक्ष्मी।
तीनपीठात वसली माझी माय महालक्ष्मी।

   
तुळजापूर महालक्ष्मी

हे आई गं अंबाबाई तू माझे तुळजापूरचे आई।
तुळजापुरचे आई ऐक आज नवी नवलाई।

   
रेणूकादेवी

आई रेणूका वसली आहे कडे पठारावरी।
शक्तीपीठाचे स्थान जणू ते आहे त्या माहुरी।

   
सप्तश्रृंगी
 

अर्ध्यापीठाची सप्तश्रृंगी तू सात डोंगरामधी।
चढे पायरी भक्तगणांची आस मनामंदी।